ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ, УЧАСТИЕ И ОТКАЗ В ПРОГРАМИТЕ НА МАУНТЪН ТОЛК ЕООД

Общите условия са неразделна част от договора за туристическо пътуване и правейки резервация през сайта или подписвайки договора, потребителят се съгласява с тях.

1. Маунтън толк ЕООД

1.1. Маунтън толк ЕООД е регистриранo търговско дружество и регистриран туроператор с удостоверение номер РК-01-8183.                                                                                                                                                                                  

Маунтън толк ЕООД е с ЕИК: 206111550 и адрес на управление: гр. София 1415, ж.к. Драгалевци, ул. Гергьовче No 2А
МОЛ: Бранислав Бранков
Телефон за контакт: +359887990753
Уебсайт: www.mountain-talk.eu
Електронна поща: info@mountain-talk.eu

1.2. Предмет на настоящите общи условия e предоставяне от Маунтън толк ЕООД на услуги за планинско водене на потребителя срещу заплащане от страна на потребителя.

1.3. „Потребител“ е лице:

а) което сключва договор за туристическо пътуване, или

б) което дава съгласие да сключи договор за туристическо пътуване, или

в) от чието име и/или в чиято полза е сключен или е постигнато съгласие да бъде сключен договор за туристическо пътуване, или

г) в полза на което е прехвърлено туристическото пътуване.


2.
РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ПРОГРАМИТЕ НА МАУНТЪН ТОЛК

2.1. Резервациите за участие в екскурзиите на Маунтън толк се извършват онлайн чрез формата за заявка към всяка екскурзия публикувана на сайта на Маунтън толк – www.mountain-talk.eu или на следните телефони за контакт: +359887990753

2.2. След получаване на резервацията, екипът на Маунтън толк включва участника в списъка на екскурзията. Внимание! Това е само предварителна резервация и не ви гарантира участие в пътуването. Всяка резервация става действителна единствено след заплащане на екскурзията и подписване на договор.

2.3. Преди да направи резервация, всеки участник следва да се запознае с тези общи условия. При резервиране на дадена програма се приема, че участникът е запознат с общите условия и се съгласява с тях.

2.4. Резервацията става действителна и мястото ви в избраното от вас пътуване е сигурно след заплащане на капаро на стойност 50% от цената на пътуването или заплащане на цялата сума за екскурзията (виж точка 4)

3. ВИЗИ И ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

3.1. Маунтън Толк ЕООД се задължава да предоставя информация на потребителя за личните документи, необходими по време на пътуване според законодателството на съответната държава, в която ще се проведе дадена екскурзия.

3.2. Издаването на визи за съответната държава е в компетентност единствено на съответното Консулство и не се гарантира от Маунтън Толк ЕООД. В случай на отказ от страна на Консулството, внесените от Потребителя такси за изготвяне на виза ще бъдат задържани съобразно изискванията на консулството при условие, че няма друго изискване, например предварително платена първа нощувка.


4. ЦЕНИ, ПЛАЩАНИЯ И СРОКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

4.1. Цените на екскурзиите в сайта на Маунтън толк ЕООД могат да бъдат обявени в Български Лева, Щатски долари или Евро.

4.2. Обявените цени в USD (щатски долар) или € (евро) се заплащат по централния курс на БНБ в деня на плащането и се заплащат към Маунтън Толк ЕООД в лева.

4.3. Всички плащания се извършват в лева по банков път на сметката на Маунтън Толк ЕООД. Данните за сметката са:

Банка: Банка ДСК
IBAN: BG24STSA93000027105726
BIC: STSABGSF
Бенефициент: Маунтън толк ЕООД

4.4. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от цената на екскурзията. Потребителят внася депозита в момента на правене на резервация или до 5 работни дни от датата на резервирането на екскурзията, ако изрично в програмата не е упоменат друг срок.

4.5. Окончателно плащане

4.5.1. Уикенд програми в България и чужбина с дължина до 3 дни – до 3 дни от датата на отпътуване

4.5.2. Програми с дължина над 3 дни в България – до 7 дни преди датата на отпътуване

4.5.3. Пътувания в чужбина

4.5.3.1. За автобусни екскурзии – 30 календарни дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго.

4.5.3.2. За самолетни екскурзии – 55 календарни дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго.

4.6. Цените са калкулирани по фиксинга на БНБ за съответната валута

4.7. Маунтън Толк ЕООД има право да увеличава цената на пътуванията в чужбина, ако стойността на транспортните разходи, размерът на таксите, свързани с пътуването, като летищни, пристанищни и други такси се увеличат след сключване на договора до началото на пътуването, както и ако се промени валутният курс от момента на сключване на договора до началната дата на пътуването. Промяната се изчислява по актуалния фиксинг на БНБ за съответната валута към конкретната дата на промяната. Дори да са налице горепосочените обстоятелства, Маунтън Толк ЕООД няма право да увеличава цената след 20 дни преди началото на пътуването.

4.8. В случаите, когато Маунтън Толк ЕООД има право да увеличи цената на пътуването с повече от 5% по същите причини, изброени в т. 4.7. Маунтън Толк ЕООД е длъжен да уведоми Потребителя за промяната в двудневен срок от настъпването й, но не по-късно от 20 дни преди началната дата на пътуването. Потребителят има право да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение, като в този случай той е длъжен да уведоми Маунтън Толк ЕООД за решението си в срок до три дни от получаване на уведомлението. В случай, че приеме така предложената увеличена цена, страните се задължават да сключат допълнително писмено споразумение към договора за организирано пътуване във връзка с промяна на пакетната цена.

4.9. Към всяка програма изрично е описано какво включва цената на програмата. Всички разходи, които не са изрично упоменати в раздел „Цената включва“ се считат за лични разходи и не се включват в цената на туристическия пакет.

4.10. В случая когато Маунтън толк предоставя информация за цените на услуги, които НЕ са включени в общата цена на пакета (например цени за входове на музеи, допълнителни екскурзии или храна), следва да се вземе педвид, че тези цени са ориентировъчни и фирмата не се обвързва с тяхната точност.

4.11. Маунтън Толк ЕООД си запазва правото да предоставя отстъпки на клиентите си по свое усмотрение.

5. НЕУСТОЙКИ И АНУЛАЦИИ НА ПЪТУВАНЕ

5.1. В случай на отказ от пътуване в България 3 дни или по-малко от датата на пътуването от страна на Потребителя, Маунтън Толк ЕООД удържа 100% от цената на организираното пътуване.

5.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Маунтън Толк ЕООД удържа следните неустойки за програмите в чужбина, в които се пътува с автобус.

5.2.1. До 20 календарни дни преди датата на пътуването – без неустойки.

5.2.2. От 19 до 14 календарни дни преди датата на пътуването – 50% от внесения депозит.

5.2.3. От 13 до 7 календарни дни преди датата на пътуването – 75% от цената на организираното пътуване.

5.2.4. Под 7 календарни дни преди датата на пътуването – 100% от цената на организираното пътуване.

5.3. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Маунтън Толк ЕООД удържа следните неустойки по самолетните екскурзии:

5.3.1. До 55 календарни дни преди датата на пътуването – без неустойки.

5.3.2. От 54 до 20 календарни дни преди датата на пътуването – в размер на 100% от внесения депозит.

5.3.3. От 19 календарни дни до датата на пътуване – 100% от цената на организираното пътуване.

5.4. Прехвърляне на права.

5.4.1. Туристът има право да прехвърли правата и задълженията си по настоящия договор на трето лице, отговарящо на всички изисквания за пътуването като уведоми за това Маунтън Толк ЕООД в сроковете за отказ от пътуване, без да дължи неустойка от настоящия договор като заедно с третото лице носи солидарна отговорност за задълженията по договора и заплаща разходите по прехвърлянето.

5.4.2. След изтичане на указания срок прехвърлянето на правата е с неустойка в съответствие с Общите условия.

6. ОТГОВОРНОСТИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Маунтън Толк ЕООД не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор и не дължи неустойки, ако причините за това се дължат на:

а) Потребителят, в това число, неявяване от негова страна на определено за отпътуване място и време;

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;

в) Форсмажорни обстоятелства – непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, което не може да бъде предвидено или избегната от страна на Маунтън Толк ЕООД и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. За непреодолимо събитие се счита: забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата, пътен инцидент и катастрофа, вкл. стачки от страна на авиолинии и фериботни компании, всякакъв род проверки на граничните пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, отказване на медицинска помощ на турист от групата, провеждащо се мероприятие, което ограничава придвижването на туристите до мястото на туристическите обекти и други изключителни обстоятелства. При тези случаи Маунтън Толк ЕООД си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация;

г) за услуги, които Потребителят е закупил индивидуално на място, а не чрез негов представител;

д) при загубени лични документи от страна на Потребителя, екскурзоводът/водачът може да съдейства, без да нарушава предвидената като време туристическа програма. При забравени вещи в хотела, направените разходи за телефон и други са за сметка на Потребителя.

е) Маунтън Толк ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на Потребителя, включително когато поради злоупотреба с алкохол или наркотични вещества, възпрепятства изпълнението на програмата. Маунтън Толк ЕООД не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на Потребителя, Маунтън Толк ЕООД му е отказал изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма като се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.

6.2. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

6.3. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите на място, както и незабавно да уведоми в писмен вид Маунтън Толк ЕООД или неговият представител на място с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

6.4. В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена на място, Потребителят има право да предяви надлежно рекламация, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата, свързани с неизпълнението в 14 /четиринадесет/ дневен срок след завършване на туристическото пътуване, предмет на договора. В случай, че рекламацията бъде предявена устно, то Маунтън Толк ЕООД съставя и заедно с Потребителят подписват протокол за предявената рекламация.

6.5. Маунтън Толк ЕООД се задължава да вземе становище по рекламацията в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на получаването й. Маунтън Толк ЕООД оставя без разглеждане рекламация, за която не е уведомен по реда на чл.6.3.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1. Права и задължения на Маунтън Толк ЕООД.

7.1.1. Маунтън Толк ЕООД носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги включени в програмата в съответствие с условията по договор.

7.1.3. Маунтън Толк ЕООД си запазва правото на промяна на указаните хотели, заведения за хранене или развлечения с равностойни от същата категория в срок от 2 дни от възникването на обстоятелствата, които налагат промяната, но не по-късно от 10 дни преди пътуването. Тази промяна се счита за незначителна и клиентът няма право да се откаже от пътуването поради тази причина.

7.1.4. В случаите, когато Маунтън Толк ЕООД направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от договора за организирано пътуване, той е длъжен незабавно да уведоми Потребителя, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към договора.

7.1.5. Маунтън Толк ЕООД има право да увеличи договорената цена на пътуването най-късно 20 /двадесет/ дни преди началната дата на пътуването като своевременно уведоми за тази промяна Потребителя при увеличаване на:

7.1.5.1. Транспортните разходи, в т.ч. на горивото;

7.1.5.2. Увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора като летищни, пристанищни и други такси;

7.1.5.3. Промяна в обменния валутен курс, относим към договора в периода между сключването му и датата на отпътуването.

7.1.5.4. Промяна на цената с по-малко от 5% се смята за незначителна и не е основание за отказ от пътуване.

7.1.6. Маунтън Толк ЕООД се задължава да информира в писмена форма Потребителя за промяната в цената, в срок от 2 дни след възникване на обстоятелствата по чл. 2.1.7.

7.1.7. Маунтън Толк ЕООД има право да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Маунтън Толк ЕООД не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми без тази част от тях за извършените фактически разходи /такса за анулация на сключени от името и за сметка на Потребителя застраховки, глоба за върнати самолетни билети за редовни полети съобразно правилата на съответната авиокомпания, визови такси и други заявени по желание на потребителя и заплатени предварително допълнителни услуги, които са заплатени на трети лица-контрагенти на Маунтън Толк ЕООД и по правилата на тези трети лица не подлежат на връщане/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

7.1.8.1. В случаите на стачка, отмяна на полет или фалит на авиокомпания, както и при ненабиране на минималния брой участници по програмата, по изрично желание на Потребителя, Маунтън Толк ЕООД може да предложи осъществяване на пътуването с друга авиокомпания или с по-малък брой участници. В този случай Маунтън Толк ЕООД посочва цена на пътуването, валидна при променените условия.

7.1.9. Маунтън Толк ЕООД не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристите, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. Маунтън Толк ЕООД не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет. Маунтън Толк ЕООД не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, посочен в договора.

7.1.10. Отговорността на Маунтън Толк ЕООД при неточно изпълнение на този договор е до размера на разликата между цената на договорената в този договор услуга и реално предоставената услуга.

7.1.11. В случаите, когато отговорността на контрагентите на Маунтън Толк ЕООД за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на Маунтън Толк ЕООД е в рамките на тези ограничения.

7.1.12. В случай, че Потребителят не извърши плащания в установените срокове се счита, че той желае да прекрати договора с произтичащите от това последици, съгласно разпоредбите на раздел 5.

7.1.13. Потребителят има право да получи обезщетение на стойност равна на предоставения депозит при пълно неизпълнение на договора от страна на Маунтън Толк ЕООД и по вина на последния.

7.1.14. Маунтън Толк ЕООД има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че туристът с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на служители или съконтрагенти на Маунтън Толк ЕООД или на държавни или общински служители в приемащата страна, или за успешното продължаване на пътуването. В този случай Маунтън Толк ЕООД не дължи връщане на платени от Потребителя суми по договора, ако тези суми са заплатени на трети лица-контрагенти на Маунтън Толк ЕООД и по правилата на тези трети лица съответните суми не подлежат на връщане, и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на туриста вреди.

7.1.15. Маунтън Толк ЕООД не носи отговорност за наложени на туриста глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от туриста правонарушения като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристойни външен вид и/или поведение, неспазване на правилата за движение и др. подобни.

7.2. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.2.1. Потребителят се задължава да уведоми Маунтън Толк ЕООД незабавно при промяна на адреса, номера на личните документи или начина за комуникация посочени в този договор.

7.2.2. Потребителят се задължава да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.

7.2.3. Потребителят се задължава да спазва законите на страната, за която пътува.

7.2.4. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

7.2.5. Потребителят се задължава да осигури необходимите лични документи със съответната валидност за пътувания извън страната – лична карта със срок на валидност до крайната дата на пътуването или международен паспорт със срок на валидност 6 месеца от крайната дата на пътуването.

7.2.6. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите – освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от единия/двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.

7.2.7. При промяна цената на пътуване или при промяна на някоя от основните клаузи на договора Потребителят има право да приеме промените или да откаже пътуването като:

7.2.7.1. Приеме промяната в общата цена, заплати дължимата сума по разликата и подпише на допълнително споразумение.

7.2.7.2. Откаже без да дължи неустойка или обезщетение ако увеличението на цената е с повече от 5%.

В случаите по 7.2.7. Потребителят уведомява за решението си Маунтън Толк ЕООД или туристическия агент в срок три дни от получаване на уведомлението, но не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването. В случай, че в посочения срок Потребителят не е уведомил Маунтън Толк ЕООД се счита, че приема промяната.

7.2.8. В случая на т. 7.2.7.2. , Потребителят има право да избира една от следните възможности:

– друго пътуване от същото или по-високо качество;

– друго пътуване с по-ниска цена като в този случай Маунтън Толк ЕООД възстановява разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или

– да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на писменото уведомление за отказ.

7.2.9. Потребителят има право да получи обезщетение за претърпени от виновно неизпълнение на програмата за туристическо пътуване от Маунтън Толк ЕООД вреди с доказан размер на същите освен в случаите, когато това се дължи нa:

7.2.9.1. Действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, които не могат да се предвидят или избегнат.

7.2.9.2. Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на Маунтън Толк ЕООД.

7.2.10. В случай, че Потребителят прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай Потребителят не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените, но неизползвани услуги.

7.2.11. Потребителят има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице, отговарящо на всички изисквания за пътуването съгласно сроковете описани в раздел 5.

7.2.12. Потребителят е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на Маунтън Толк ЕООД и неговите съконтрагенти. В случай, че поради изложените причини за туриста или за Маунтън Толк ЕООД възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от Потребителя.

7.2.13. Потребителят е длъжен да предостави информация в писмен вид за здравословното си състояние на Маунтън Толк ЕООД в случай, че страда от хронични или вродени заболявания, които могат да застрашат живота му по време на пътуването. В случай на инцидент, свързан със хронично или вродено заболяване на Потребителят, за което Маунтън Толк ЕООД не е уведомен по описания ред, Маунтън Толк ЕООД или неговите изпълнители не носят отговорност.

8. РЕД ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е сключен Договора. Страната, поискала изменението, доказва наличието на съществени изменения в обстоятелствата, налагащи исканата промяна.

8.2. Всички споразумения между страните, с които се изменя или прекратява действието на договора за организирано пътуване, се сключват в писмена форма.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящите Общи условия са изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.

9.2. Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от договора.

9.3. Всички спорове по изпълнението на Договора за организирано пътуване ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че не постигнат съгласие, споровете между страните ще се решават от компетентният български съд.

9.4. Общите условия са неразделна част от Договора за организирано пътуване на „Маунтън толк“ ЕООД.